https://www.info.gin.admin.ch/content/bafu_gin/fr/home/api1.html